Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

18/01/2011 // No Comment // Categories: Trái phiếu.

Ngày 5/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Đối với phát hành trái phiếu Chính phủ: Phát hành trái phiếu nhằm mục đích đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn; Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ; Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật; Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Đối với phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: Phát hành trái phiếu nhằm mục đích đầu tư cho các chương trình, dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm cả phương án tái cơ cấu nợ của các chương trình dự án; Chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Chương trình dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được nhà nước khuyến khích đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phải thỏa mãn 6 điều kiện sau: (1) Phát hành trái phiếu để đầu tư vào các chương trình, dự án theo quy định tại Nghị định; (2) Các chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan; (3) Đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý nợ công; (4) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; (5) Có đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bảo lãnh Chính phủ; (6) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương: Phát hành trái phiếu nhằm mục đích đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Đầu tư vào các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương.

Việc phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương phải thỏa mãn 3 điệu kiện: (1) Phát hành trái phiếu để đầu tư vào các dự phát phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch 5 năm đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xác định có khả năng hoàn vốn. Các dự án này phải hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; (2) Có đề án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và Bộ Tài chính thẩm định chấp thuận bằng văn bản; (3) Tổng huy động số vốn tối đa bằng phát hành trái phiếu phải nằm trong hạn mức dư nợ từ nguồn vốn huy động hàng năm của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Đối với các dự án được xác định là có khả năng hoàn vốn, tổng giá trị vốn vay, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu để đầu tư vào một dự án không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án đó.

Ngoài ra, Nghị định 01 cũng quy định cụ thể về các hoạt động liên quan đến phát hành trái phiếu Chính phủ như phương thức phát hành trái phiếu, phí phát hành, thanh toán trái phiếu, nguồn vốn phát hành trái phiếu…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2011.

Nghị định 01


Theo UBCKNN

Comments are closed.