VCG: Công ty mẹ đạt 601,18 tỷ đồng LNTT năm 2010

26/01/2011 // No Comment // Categories: Doanh nghiệp.

Sáng ngày 22/1/2011, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2010-Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Theo hội nghị, VCG thông báo hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2010, cụ thể:

Tổng giá trị sản lượng toàn Tổng công ty ước đạt 28.731,9 tỷ đồng, bằng 131,1% so với thực hiện năm 2009.

Tổng Doanh thu ước đạt 22.694,2 tỷ đồng, bằng 119,0% so với thực hiện năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 918,8 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện năm 2010 đạt 6.245,9 tỷ đồng, bằng 101,0% so với kế hoạch năm và bằng 111,1% so với thực hiện năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế đạt 601,18 tỷ đồng, bằng 106,0% so với kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt và bằng 107,5% so với thực hiện năm 2009.

Chỉ tiêu Q4/2010 Q4/2009 Tăng/giảm Năm 2010 Năm 2009 Tăng/giảm
DT bán hàng 2275.42 485.93 368.26% 4829.27 3849.39 25.46%
Giá vốn 2238.81 571.36 4468.44 3574.8
LN gộp 36.61 -85.43 360.83 274.55
DT tài chính 488.82 310.85 1302.34 802.94
Chi phí tài chính 180.69 317.79 884.66 581.01
Chi phí bán hàng -1.13 2.77 209.42 331.89
Chi phí quản lý 79.56 231.05 209.42 331.89
LNTT 255.5 155.65 64.15% 601.18 555.73 8.18%
LNST 203.19 72.97 178.46% 496.23 415.26 19.50%

Comments are closed.