B? T?i ch?nh l? gi?i nguy?n nh?n t?ng gi? x?ng d?u

18/07/2013 // No Comment // Categories: Tin chuyên ngành.

Theo B? T?i ch?nh, gi? x?ng d?u ???c ?i?u ch?nh trong b?i c?nh gi? th? gi?i t?ng, thu? th?p h?n bazem v? qu? b?nh ?n c?n d? ?t.

V? vi?c ?i?u ch?nh gi? x?ng d?u t? t?i qua (17/7), trong th?ng c?o b?o ch? ph?t ?i s?ng nay, B? T?i ch?nh cho bi?t, gi? x?ng d?u tr?n th? tr??ng th? gi?i b?nh qu?n 30 ng?y g?n ??y (t? ng?y 17/6 -16/7/2013) bi?n ??ng ch? y?u theo xu h??ng t?ng v? lu?n dao ??ng ? m?c cao. C? th?: gi? x?ng RON 92: 117,47 USD/th?ng; d?u ?i?zen 0,05S: 121,60 USD/th?ng; d?u h?a: 118,91 USD/th?ng, d?u madut 3,5S: 612,24 USD/t?n.

Theo ??, gi? c? s? c?c m?t h?ng x?ng, d?u theo c?c quy ??nh hi?n h?nh th? gi? c? s? c?c m?t h?ng x?ng d?u (tr? d?u mazut) ?ang cao h?n so v?i gi? b?n hi?n h?nh t? 726 – 988 ??ng/l?t (x?ng RON 92: 988 ??ng/l?t, d?u deizel 0,05S: 770 ??ng/l?t, d?u h?a: 726 ??ng/l?t).

Theo B? T?i ch?nh, Li?n B? T?i ch?nh – C?ng th??ng ??ng ? cho doanh nghi?p ??u m?i ?i?u ch?nh gi? x?ng d?u do trong b?i c?nh hi?n nay, thu? su?t thu? nh?p kh?u x?ng d?u v?n th?p h?n barem quy ??nh, s? d? Qu? B?nh ?n gi? c?n ?t (??n h?t ng?y 10/7/2013 c?n kho?ng 61 t? ??ng, nhi?u doanh nghi?p ?ang b? ?m qu?).

Tuy nhi?n, li?n b? c?ng y?u c?u c?c doanh nghi?p kinh doanh x?ng d?u ??u m?i chia s? l?i nhu?n ??nh m?c; t?m th?i c?t gi?m 2/3 l?i nhu?n ??nh m?c trong c?ng th?c t?nh gi? c? s? c?a m?t h?ng x?ng. L?i nhu?n ??nh m?c trong c?ng th?c t?nh gi? c? s? ??i v?i m?t h?ng x?ng ch? t?m t?nh 100 ??ng/l?t.

??ng th?i, ?? h?n ch? m?c t?ng gi? cao, ti?p t?c s? d?ng Qu? BOG 300 ??ng/l?t ??i v?i x?ng; t?ng m?c s? d?ng Qu? ??i v?i m?t d?u diezel, d?u h?a th?m 100 ??ng/l?t t? 200 ??ng/l?t l?n 300 ??ng/l?t;

buy computer software

Sau khi th?c hi?n s? d?ng Qu? BOG v? c?t gi?m l?i nhu?n ??nh m?c ??i v?i m?t h?ng x?ng c?a doanh nghi?p nh? tr?n, ph?n ch?nh l?ch gi?a gi? c? s? ?ang cao h?n gi? b?n hi?n h?nh t? 426-468 ??ng/l?t (X?ng RON 92: 468 ??ng/l?t; D?u diezel 0,05S: 470 ??ng/l?t; D?u h?a: 426 ??ng/l?t). Theo ??, doanh nghi?p ???c t?ng gi? x?ng d?u t?i ?a kh?ng v??t qu? m?c ch?nh l?ch n?y t? 20h ng?y 17/7. Ri?ng m?t h?ng d?u mazut do m?c ch?nh l?ch kh?ng l?n n?n gi? ?n ??nh gi? b?n nh? hi?n h?nh.

Theo gafin

Comments are closed.