Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

  CÔNG TY CP  CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VINAFINS Số:    /2013/VINAFINS-TB  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— Hà Nội,

Bản tin chứng khoán ngày 12-05

(*) Chúng tôi có một vài thay đổi đối với mô hình định giá của Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS-HSX) nhưng vẫn giữ khuyến nghị MUA đối với