Báo cáo phân tích cập nhật PGD Q2-2012

11/07/2012 // No Comment // Categories: Phân tích doanh nghiệp.

Dự báo kết quả kinh doanh Q2/2012.Chúng tôi ước tính doanh thu và LNST của PGD

trong quý 2/2012 lần lượt đạt 1.888,9 và 80,8 tỷ đồng. Giá khí đầu vào tăng trong khi giá

khí đầu ra chưa kịp tăng tương ứng, bên cạnh đó hệ thống đường ống mới đưa vào vận

hành tốn nhiều chi phí là lý do giải thích cho việc doanh thu quý 2 tăng nhưng lợi nhuận

không cao bằng quý 1…..

Thông tin chi tiết:

Báo cáo phân tích cập nhật PGD Q2-2012

Comments are closed.